สำหรับสำนักเรียนส่วนกลาง

ใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาสำนักเรียนส่วนกลางพิมพ์เสร็จแล้ว
ขอให้สำนักเรียนส่วนกลางส่งตัวแทนมารับที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดได้นำหนังสือขอรับใบประกาศนียบัตรมาด้วย
ประกาศ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


สนามสอบสำนักเรียนส่วนกลางโปรด login เข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดบัญชีที่ยังต้องแก้ไข
และโปรดได้ดาวน์โหลดไฟล์ excel จากที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
อย่าใช้ไฟล์ excel ที่อยู่กับสนามสอบ เพราะไฟล์ excel ในนี้ได้แก้ไขข้อมูลบางอย่าง
ถ้าใช้แฟ้มจากทางสนามสอบจะทำให้การแก้ไขบางอย่างที่ทำที่สำนักงานจะสูญหายไป
และเจ้าหน้าที่สำนักงานจะต้องเสียเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้แก้ให้แล้ว


หมายเหตุ:
  • ถ้าแฟ้ม excel ที่ดาวน์โหลดไปจากที่นี่ ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ให้บันทึกเป็นชื่อแฟ้มอื่นหรือนำไปเก็บที่ folder อื่น
  • สนามสอบที่ไม่มี username / password สำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้
    (ทั้งสำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ username / password ที่ e-mail:


email เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โดยใน email จะต้องยืนยันข้อมูลดังนี้ คือ
  1. ชื่อสนามสอบ ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต
    (ถ้าชื่อสนามสอบแตกต่างจากปีที่แล้วโปรดระบุว่าปีที่แล้วได้ใช้ชื่อสนามสอบว่าอย่างไร)
  2. รหัสสนามสอบ - ตัวเลข 6-7 หลัก (ถ้าเป็นสนามสอบที่เปิดใหม่ปีนี้ไม่ต้องระบุก็ได้)
  3. ชื่อประธานสนามสอบ ที่ได้แจ้งไว้ในบัญชีสนามสอบ
  4. หมายเลขโทรศัพท์ได้แจ้งขอรับรหัสเปิดข้อสอบ

ถ้าข้อมูลเบื้องต้นถูกต้อง เจ้าหน้าจะแจ้ง username/passwordกลับไปทาง email